Inner Banner

 

 استرس اكوكارديوگرافي (Stress Echocardiography)


استرس اکو، انجام اکوکاردیوگرافی در ضربان بالا می باشد که در آن عملکرد ماهیچه و دریچه های قلب در ضربان بالا (با ورزش یا با مصرف داروهای بالا برنده ضربان قلب در افرادی که توانایی انجام ورزش را ندارند) بررسی می شود که بیشتر جهت ارزیابی تنگی عروق کرونر و بیماری های دریچه ای استفاده می شود.

در برخی مواقع اکو کاردیوگرافی بیمار در حالت استراحت نرمال است ولی در ضربان بالا غیر طبیعی می شود .گاهی اوقات بیماران دریچه ای که در حالت فعالیت علائم دارند در اکوی استراحتی شدت بیماری خفیف است و مطابقت با علائم بیمار ندارد ولی در اکوی حین ضربان بالا ،شدت واقعی بیماری نشان داده می شود که هماهنگ با علائم بیمار است